Dobra praktyka higieniczna

Obowiązek dotyczący szkolenia z zakresu zasad higieny pracowników wykonujących pracę w produkcji i w obrocie żywnością

Każda osoba, która ma kontakt z żywnością w produkcji lub na etapie obrotu, obowiązana jest wykazywać się stosownym poziomem wiedzy i świadomości w zakresie wymagań higieniczno-sanitarnych oraz takim postępowaniem, które nie będzie stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa żywności.

Zgodnie z rozdziałem XII załącznika II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady WE nr 852/2004/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str.1) przedsiębiorca zapewnia nadzór i szkolenia personelu pracującego w produkcji i obrocie żywnością odpowiednio do wykonywanej pracy w zakresie higieny, w tym stosowania zasad HACCP. W myśl powyższego przepisu przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie przez osoby wykonujące prace przy produkcji lub w obrocie żywnością wymagań higieniczno-sanitarnych, czyli za takie postępowanie tych osób, na poszczególnych stanowiskach i stosownie do rodzaju wykonywanej pracy, aby zapewnić bezpieczeństwo żywności.

Ponadto art. 59 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171, poz. 1225) stanowi, że spełnienie powyższych wymagań określonych w rozdziale XII załącznika II do rozporządzenia nr 852/2004 jest potwierdzane dokumentacją o przeprowadzonych szkoleniach lub udzielonym instruktażu osobom wykonującym prace przy produkcji lub w obrocie żywnością oraz osobom odpowiedzialnym za wdrożenie i stosowanie zasad systemu HACCP w zakładzie. Podmiot działający na rynku spożywczym jest obowiązany przechowywać w aktach osobowych dokumentację o przeprowadzonych szkoleniach oraz udostępniać je na żądanie organów urzędowej kontroli żywności.

Wymagania w tym zakresie wynikają również z dobrej praktyki higienicznej (GHP), dobrej praktyki produkcyjnej (GMP), a także z zasad systemu HACCP, które zgodnie z przepisami art. 5 rozporządzenia 852/2004/WE mają być wdrożone i stosowane w zakładzie. W związku z tym, każdorazowo w przypadku zmian dotyczących profilu produkcji, metod technologicznych lub innych okoliczności, które mogą wpływać na bezpieczeństwo żywności (np. zmiana krytycznych punktów kontroli), przedsiębiorca powinien zadbać o przeprowadzenie uzupełniającego szkolenia z zakresu przestrzegania wymagań higienicznych. Jeżeli pracodawca prowadzący przedsiębiorstwo bierze bezpośredni udział w pracach w produkcji i w obrocie żywnością, jego również dotyczy obowiązek posiadania wiedzy z zakresu przestrzegania zasad higieny, stosownie do zakresu wykonywanych czynności.

Szkolenie zakończone jest egzaminem i wydaniem zaświadczenia, ważne jest przez 5 lat od dnia wydania.

Odpis zaświadczenia potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji jest przechowywany w aktach osobowych pracownika i udostępniany na żądanie organów urzędowej kontroli żywności.

Zgodnie z nowymi przepisami:

  • kto nie wdroży w gastronomii , żywieniu zbiorowym, obrocie żywnością (sklepy spożywcze) zasad systemu HACCP wbrew obowiązkowi, podlega karze grzywny;
  • istnieje obowiązek : szkolenia pracowników w zakresie Higieny Żywności oraz sytemu HACCP, posiadania dokumentacji, zaświadczeń ze szkoleń do wglądu organów urzędowej kontroli żywności (SANEPIDU).

Słownik bezpiecznej żywności:

Dobra praktyka higieniczna ( ang.Good Hygienic Practice )

Dobra praktyka higieniczna - działania, które muszą być podjęte i warunki higieniczne, które muszą być spełniane na wszystkich etapach produkcji lub obrotu, aby zapewnić bezpieczeństwo żywności. (Ustawa z dnia 24 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia oraz innych ustaw Dz.U. z 2002 r. Nr 135, poz. 1145).

Zbiór zasad porządkujący wszystkie elementy dotyczące higieny w zakładzie produkującym żywność. Dotyczą one stosowania właściwej dla rodzaju produkcji organizacji czynności higienizacyjnych, odpowiednich środków myjących i dezynfekujących, zgodnego z wymogami sanitarnymi sprzętu higienicznego, skutecznego sprzętu technicznego, pozwalającego w efektywny sposób wykorzystać środki chemiczne, wodę i czas. Dokumentem porządkującym i stanowiącym podstawę wszelkich działań porządkowych jest Podręcznik (Plan) Dobrej Praktyki Higienicznej. Podręcznik ten powinien zawierać zbiór wszystkich instrukcji utrzymania higieny pomieszczeń, personelu, planów szkoleń i badań lekarskich oraz wzory zapisów (formularzy) potwierdzających wykonywanie i kontrolę wykonania działań porządkowych i zapobiegawczych. Podręcznik ten powinien także zawierać, jako dokumenty związane, zbiór atestów, metod analitycznych i materiałów informacyjnych, dotyczących stosowanych w zakładzie środków myjących, dezynfekujących, dezynsekcyjnych, deratyzacyjnych, jak też innych materiałów stosowanych do utrzymania higieny. Dokument ten powinien być zgodny z obowiązującym prawem zarówno w własnym kraju, jak i krajach, do których dany zakład eksportuje swoje produkty.

Oferta dla firm i dla Ciebie !!!

Zapraszamy na kursy:

  • stacjonarne już od 5 osób
  • internetowe - w formie samodoskonalenia kierowanego

Nasza oferta skierowana jest do wszystkich, którzy są aktywni i nie mają czasu na kursy tradycyjne.

Dzięki naszej ofercie możesz zdobyć wiedzę i potrzebny dokument w obrocie żywnością bez wychodzenia z domu, dojazdu na szkolenia, bez dodatkowych wydatków. Egzamin odbywa się przez internet, wypełnienie testów.

Zapraszamy do współpracy.