"Nie ma na tym świecie rzeczy, którą ktoś nie mógłby zrobić trochę gorzej i przy tym sprzedać taniej.

Ludzie, którzy kierują się ceną, słusznie stają się ofiarą takich machinacji. Nierozsądne jest płacić zbyt dużo. Jednak jeszcze gorzej jest płacić za mało.

Jeśli płacicie Państwo za dużo, stracicie trochę pieniędzy - natomiast jeśli płacicie Państwo za mało, tracicie czasami wszystko, gdyż zakupiona usługa nie spełnia swojej funkcji i przeznaczenia.

Prawo gospodarki mówi, że nie można za niską cenę otrzymać produktów o dużej wartości.

Jeśli przyjmiecie Państwo ofertę za najniższą cenę, musicie liczyć się z ryzykiem, które podejmujecie,a jeśli tak czynicie, oznacza to, że posiadacie Państwo wystarczającą ilość pieniędzy, aby zapłacić za coś lepszego."

John Ruskin, znany angielski reformator społeczny


Dlaczego warto ?

 1. Co roku wzrasta liczba wypadków przy pracy w Polsce.
 2. Każdy pracownik musi przejść szkolenia BHP wstępne i okresowe.
 3. Większość firm nie posiada bezwzględnie wymaganej oceny ryzyka zawodowego dla każdego stanowiska pracy (dotyczy to również komputerowych stanowisk pracy).
 4. Wszystkie maszyny i urządzenia muszą mieć Certyfikat Europejski, wydawany przez producenta. Może on być zastąpiony jedynie przez Ocenę Zgodności maszyn i urządzeń.
 5. Każde przedsięwzięcie budowlane musi posiadać Plan BIOZ (Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia).
 6. Prezydent 30 kwietnia 2007r. podpisał nową ustawę o Państwowej Inspekcji Pracy, uchwaloną przez Sejm 13 kwietnia b.r. Nowa ustawa wprowadza wyższe kary dla pracodawców. Podwyższono bowiem grzywny, które wymierzają sądy grodzkie za naruszenie prawa pracy przez pracodawcę, w tym za nieprzestrzeganie przepisów BHP. Mają one teraz wynosić od 1.000 zł do 30.000 zł. Podwyższono również mandaty nakładane przez inspektorów pracy. Ich wysokość może wynosić do 2.000 zł, a w przypadku recydywy - nawet do 5.000 zł.
  do: 1/07/2007r. od: 1/07/2007r.
Dolna granica grzywny 20zł 1.000zł
Górna granica grzywny 5.000zł 30.000zł
Górna granica mandatu nakładanego
przez inspektora pracy
1.000zł 2.000zł
Górna granica kolejnego mandatu
za to samo wykroczenie w ciągu dwóch lat
Brak uregulowania 5.000zł

Nowe obowiązki wobec pracowników tymczasowych:

Od 1 lipca b.r. zmieniła się treść ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Zostanie do niej dodany katalog obowiązków z zakresu BHP, które od tego dnia będą spoczywać na pracodawcy użytkowniku, a nie na agencji.

Pracodawca użytkownik będzie miał obowiązek:

 • dostarczać pracownikom tymczasowym odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej,
 • zapewnić napoje i posiłki profilaktyczne,
 • przeprowadzać szkolenia z zakresu BHP,
 • ustalać okoliczności i przyczyny wypadku przy pracy,
 • przeprowadzać ocenę ryzyka zawodowego i informować o tym ryzyku.

Jeśli zatem pracodawca korzysta z usług agencji, warto już dziś zacząć negocjacje i przygotowania do zmiany łączącej go z agencją umowy.

Podstawa prawna:

ustawa z 13 kwietnia 2007r. O Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. z 2007r. Nr89, poz.589)

Zapraszamy do współpracy.