Usługi BHP

 • doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów i zasad BHP,
 • przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad BHP,
 • informowanie pracodawcy o stwierdzonych brakach i zagrożeniach,
 • sporządzanie okresowych analiz stanu BHP, zawierających propozycje działań zamierzających do poprawy warunków BHP,
 • opracowywanie programów oraz organizację i prowadzenie szkoleń:
  • wstępnych dla nowo zatrudnionych pracowników,
  • okresowych oraz specjalistycznych,
  • udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej,
  • innych, specjalistycznych i doskonalących w dziedzinie BHP,
 • opracowywanie i aktualizację regulaminów, instrukcji i innych aktów wewnętrznych dotyczących BHP,
 • pomoc w realizacji decyzji i wystąpień pokontrolnych wydanych przez organy sprawujące nadzór nad warunkami pracy,
 • określanie potrzeb w zakresie pomiarów i badań czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy oraz pomoc w ich organizacji i wykonaniu,
 • opracowywanie i aktualizację dokumentu zabezpieczenia stanowiska pracy przed wybuchem,
 • dobór zgodnie z obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami oraz zaopatrzenie w:
  • środki ochrony indywidualnej oraz ubrania i obuwie robocze,
  • sprzęt p.poż, znaki bezpieczeństwa,
 • przeprowadzanie ocen zgodności użytkowania maszyn i innych urządzeń technicznych w zakresie spełnienia minimalnych wymagań BHP, wraz z opracowaniem planu doprowadzenia do zgodności,
 • przeprowadzanie ocen stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest,
 • sporządzanie planów prac rozbiórkowych lub innych prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest,
 • opracowywanie planów bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla budownictwa - plan BIOZ,
 • wdrażanie systemu zarządzania bezpieczeństwem wg międzynarodowych standardów,
 • szacunkową ocenę obciążenia psychicznego pracowników,
 • inne, w zależności od potrzeb, związane z bezpieczeństwem i ochroną zdrowia.

Pomiary czynników szkodliwych na stanowiskach pracy:

 • Pył całkowity
 • Pył respirabilny
 • Wolna krystaliczna krzemionka
 • Hałas
 • Wibracja
 • Oświetlenie
 • Toksykologia
 • Skuteczność wentylacji

dodatkowy wykonujemy:

 • Pomiary emisji pyłowych i chemicznych zanieczyszczeń
 • Badania fizyko-chemiczne wód i ścieków
 • Pomiary hałasu środowiskowego
 • Doradztwo optymalnych metod ograniczenia czynników szkodliwych

Zapraszamy do współpracy.